Apèl Ekriven / Call for Writers

English further down.

Kids Write ap cheche ekriven ayisyen ki ta renmen kontribye nan yon nouvo koleksyon istwa syans fiksyon / fiksyon spèkfilatif.

Nou poko defini egzakteman kisa kategori sa yo vle di nan yon kontèks ayisyen, men nou gen kèk lide moun deja pwopoze:
-atisfyèl oubyen sipènatirèl (pa natirèl)
-lavni oubyen aktyalite / istwa altènatif (pa kounyea menm)
Si w poko konn ekri istwa konsa, sa pa yon pwoblèm. N ap cheche moun ki alèz eseye yon bagay ki nouvo.

Chak ekriven dwe asiste yon atelye k ap dire 2 jou pou nou ka diskite definisyon syans fiksyon / fiksyon spèkilatif angwoup. N ap bay patisipan yo manje, epi nou espere atelye yo ap toupre lakay ekriven yo, pou yo pa bezwen vwayaje. Atelye yo ap fèt nan mwa out la. N ap eseye fè yo pandan wikenn yo (vandredi ak samdi) men sa ka chanje.

Nou ta renmen ekriven yo echanje istwa pa yo youn ak lòt pou chak moun ka resevwa epi bay fidbak.
Nou pito ekriven yo ekri an kreyòl, men franse, angle, ak español bon tou.

Aprè ekriven yo fini istwa yo, yo dwe chita ak rechechè a (Sora Edwards-Thro) pou yon entèvyou k ap dire 30 minit.

Yon komite ap evalye istwa yo pou deside si yo kalifye pou koleksyon nan.

Nou gentan ranmase mwayen pou ankouraje ekriven yo nan efò yo, ki se $0.075 USD pa mo. N ap cheche istwa ant 1,500 ak 3,000 mo.

N ap negosye ak ekriven yo kijan istwa pa yo ap pibliye, konbyen ak si n ap mande moun peye pou li yo, epi nan ki lang nou mèt tradui yo.

Si w vle patisipe, tanpri kontakte Sora nan imel sa a: sledwardsthro@email.wm.edu.

Pou plis enfomasyon sou kijan lide pou pwojè sa a te devlope, gade isit.

ENGLISH

Kids Write is looking for Haitian writers who would like to contribute to a new collection of science fiction / speculative fiction stories.

We haven’t yet defined exactly what these categories mean in a Haitian context, but we have some ideas that people have already proposed:
-artificial or supernatural (not natural)
-future or alternative reality / history (not right now)
If you haven’t written stories of this sort before, that’s not a problem. We are looking for people who are comfortable trying something new.

Every writer must attend a 2-day workshop so we can discuss the definition of science fiction / speculative fiction in a group. We will provide participants with meals, and we hope the workshops will take place close to the writers’ homes, so they do not have to travel. The workshops will take place during August. We will try to do them during the weekends (Friday and Saturday) but this may change.

We would like the writers to exchange their stories with one another so that each person can receive and give feedback.

We prefer writers to write in Haitian Creole, but French, English, and Spanish are also fine.

After the writers finish their stories, they must sit with the researcher (Sora Edwards-Thro) for an interview that will last 30 minutes.

A committee will evaluate the stories to decide if they qualify for the collection. We are also searching for committee members!

We have already raised funds to compensate writers for their work at a rate of 7.5 cents (0.075 USD) per word. We are looking for stories between 1,500 and 3,000 words.

We will negotiate with the writers how their stories will be published, how much and if we will ask people to pay to read them, and into which languages we may translate them.

If you would like to participate, please contact Sora at this email: sledwardsthro@email.wm.edu.

For more information about how the idea for this project developed, see here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s