Yon Nouvo Pwojè / A New Project

English further down.
M ap reyalize pwojè sa a kòm tèz mwen: sa a se yon pwojè elèv inivisitè fè pandan dènye ane etid yo. Lekòl m (William & Mary, yon lekòl piblik nan Virginia) ap finanse pwojè sa a.

M gen 6 an esperyans an Ayiti. Pou 2 an, m te travay kòm yon kowòdinatè pou yon gwoup teknoloji pou edikasyon. M te visite plizye lekòl, enstale panèl solèy ak Entènèt, epi montre pwofesè kijan yo ka sèvi ak yon odinatè pou aprann. Sa te fè m konsidere relasyon moun ak teknoloji.

Aprè nou kòmanse mete liv kreyòl sou odinatè yo, m kòmanse travay plis sou kesyon li ak ekri nan kreyòl olye pou teknoloji sèlman. M te travay ak pwofesè ni timoun pou bay yo opòtinite eksprime tèt yo ak istwa yo ekri sou odinatè a. M reflechi sou ki istwa m pi renmen.

Depi m te timoun m te enterese nan istwa syans fiksyon ak fantezi, men m te remake tou gen anpil istwa ladan kategori sa yo ki sanble youn ak lòt. Lè m vin pi gran, m kòmanse konprann se paske kategori sa yo manke vwa otè orijinal, ki sòt lòt gwoup, ki gen yon lòt pèspektif. Tout literati nan peyi m, ki se Etazini, gen pwoblèm sa a, men li sanble pi grav pou syans fiksyon ak fantezi espesyelman.

Men, m jwenn Afro-futurism; se ekriven nwa toupatou k ap reenvante istwa sa yo dapre sa yo menm anvizyone. M jwenn egzanp kòm Lagos 2060, ki se yon koleksyon moun nan Nijerya te ekri sou kijan capital peyi pa yo ap parèt an 2060. Anplis, gen moun nan dyaspora karibyen nan, tankou Nalo Hopkinson, k ap ekri istwa ki melanje relijyon ak syans, ki mete istwa pa yo nan lavni a olye pou prezan an, epi gen ekriven ayisyen k ap ekri konsa tou.

Tout sa montre m li posib, li kapab itil pou ekriven sòt tout kote, tout kilti konsidere syans fiksyon ak fantezi. M fèk kòmanse pwojè sa a. Sa vle di m ap toujou dekouvri sa k disponib. Fò m byen klè: m pa vle di ekriven ayisyen “men kisa pou w ekri”. Pito, m ap rasanble ekriven ansanm epi m ap tande pandan yo menm diskite ant yo kisa kategori sa yo vle di pou yo.

ENGLISH

I am carrying out this project as part of my thesis: this is a project that university students do during the last year of their studies. My school (William & Mary, a public school in Virginia) is financing this project.

I have six years of experience in Haiti. For two years, I worked as coordinator for an education technology group. I visited many schools, installed solar panels and Internet, and trained teachers how to use computers for learning. This made me consider the relationship between people and technology.

After we began to put Haitian Creole books on the computers, I began to work more on the question of reading and writing in Haitian Creole, instead of just technology. I worked with both students and teachers to give them the opportunity to express themselves with stories they write on the computer. I reflected on which kinds of stories I like best.

Ever since I was young I have been interested in science fiction and fantasy stories, but I also noticed that many stories in these categories resemble one another. As I got older, I began to understand this is because these categories are missing original voices from groups that have a different perspective. All the literature in my country, the United States, has this problem, but it seemed more severe for science fiction and fantasy especially.

But, I found Afro-Futurism, which is Black writers all around who are reinventing these stories according to what they envision. I found examples like Lagos 2060, which is a Nigerian collection about what the country’s capital will be like in 2060. Also, there are people in the Caribbean diaspora, like Nalo Hopkinson, who are writing stories that mix religion with science, who place their stories in the future or not in the present, and there are Haitian writers who are writing like this, too.

All this showed me it is possible and can be useful for writers from all over, all cultures, to consider science fiction and fantasy. I just began this project. That means I am still discovering what is available. I should be very clear: I don’t want to tell Haitian writers “Here’s what you should write.”” Rather, I am brining writers together and listening as they discuss among themselves what these categories mean for them.

 

 

1 thought on “Yon Nouvo Pwojè / A New Project

  1. Pingback: Apèl Ekriven / Call for Writers | Kids Write

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s